Podnikatelé a koronavir

Pro mnohé profese a podnikatele se díky koronaviru a opatřením zastavil výdělek na několik měsíců.
Stát se v rámci možností snaží nalézat opatření, která pomohou zmírnit nějaké dopady. Lepší nějaká pomoc, než žádná. Nicméně ten kdo nemá žádné rezervy čelí velké krizi. Také znám ty lidi, kteří neví co bude; majitelku malého kadeřnictví, kosmetického studia, filmaře, majitelé restaurací… Filmaři nebudou točit i půl roku. Každý z nich ze dne na den stopl svou činnost, většina z nich splácí minimálně jednu hypotéku, někteří mají úvěry na vybavení studií, techniku.  Nikdo z nich nemá výplatu, většina nemá možnost si udělat homeoffice a řešit příjem alternativně, na dálku. Velká zatěžkávací zkouška pro nás všechny.

Z tohoto důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) připravili produkt, který má za cíl usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Českomoravská Záruční a Rozvojová Banka (ČMZRB) poskytuje bezúročné úvěry pro podnikatele zasažené koronavirem.

Základní parametry úvěru:

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 2 roky
 • odklad splátek až 12 měsíců

Ke dni vzniku tohoto článku bylo alokováno 600 mil, klienti mohou podávat žádosti přes web.
Níže najdete nejčastější dotazy s postupem. Informace budou upřesňovány na stránkách výše.

Klíčové body postupu poskytování zvýhodněných úvěrů COVID:

 1. Žadatel vyplní v žádosti podrobnosti a vyčíslení újmy, která mu vznikla na základě opatření proti šíření koronaviru a přiloží průkazné doklady, žádost bude následně vyhodnocena ČMZRB a MPO
 2. Žadatel podá žádost prostřednictvím aplikace ePodatelna
 3. Ve smlouvě o zvýhodněném úvěru budou stanoveny druhy způsobilých výdajů, k jejichž financování může být použit zvýhodněný úvěr COVID (např. mzdové náklady, pohledávky apod.)
 4. Příjemce podpory čerpá zvýhodněný úvěr COVID na svůj účet neúčelově
 5. Příjemce podpory musí uchovávat pro případnou budoucí kontrolu účetní doklady k nákladům/výdajům, které uhradil ze zvýhodněného úvěru COVID odpovídající způsobilým výdajům dle smlouvy o zvýhodněném úvěru

Jak lze požádat o zvýhodněný úvěr COVID?

O úvěr lze požádat prostřednictvím Žádosti –  excelovského formuláře, který bude ke stažení na webových stránkách zde. Žádost bude mít několik příloh, které jsou nezbytné k celkovému hodnocení žadatele a jeho záměru. Vyplněnou žádost lze podat výhradně prostřednictvím aplikace ePodatelna – využijte volbu „Podání pro neregistrované uživatele“.

Kde najdu základní podmínky úvěru?

Základní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě (Vyzva-Uver-Covid (1). Detailnější podmínky vztahující se ke způsobilosti jednotlivých klientů lze získat z těchto často kladených otázek a odpovědí – FAQ, které se budou postupně rozšiřovat.

Co si připravit a doložit?

Žadatel uvede základní informace o sobě, jako podnikateli, popíše záměr – účel požadovaného úvěru (na co bude primárně použit), a dále popíše újmu, jaká mu vznikla z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Z této újmy pak by měla vycházet požadovaná částka úvěru.

Kam žádost zaslat a kde ji konzultovat?

Vyplněnou žádost lze podat výhradně prostřednictvím aplikace ePodatelna. Následně bude možnost komunikovat přímo s obchodním pracovníkem, který dostane žádost k vyřízení.

Jaký dokument bude třeba na doložení čerpání úvěru?

K uhrazené částce způsobilého výdaje musí existovat účetní doklad, aby bylo možné prokázat, že zvýhodněný úvěr byl použit na způsobilé výdaje, např. v případě nájemného výpis z účtu, ze kterého byl zaplacen nájem a nájemní smlouva. Tyto doklady je potřeba uložit pro případnou pozdější kontrolu.

Kam bude úvěr čerpán?

Úvěr bude čerpán na bankovní účet žadatele.

Kdy bude úvěr čerpán?

Úvěr může být čerpán až po podpisu úvěrové smlouvy mezi ČMZRB a žadatelem.

Jaká bude skutečná výše úvěru?

Výše úvěru bude odpovídat potřebám žadatele, které specifikoval v rámci žádosti.

Co může být z úvěru uhrazeno?

Žadatel bude moci z úvěru hradit tzv. způsobilé výdaje (převážně běžné provozní výdaje), které jsou specifikované ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru.

Lze použít prostředky z úvěru i k bezhotovostním platbám vůči třetím osobám.

Ano, doporučujeme tuto skutečnost zmínit již v žádosti o úvěr. Následně bude nutné vždy archivovat účetní doklady ke způsobilým výdajům, na které byl čerpán zvýhodněný úvěr pro případnou pozdější kontrolu.

Musí žadatel po zaplacení třetí straně dokladovat řádné použití vůči bance?

Žadatel musí na vyžádání ČMZRB být schopen zdokladovat, že poskytnutá částka byla použita řádně v souladu se způsobilými výdaji stanovenými ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. To znamená, že žadatel, který původně vyžadovat úvěr na pokrytí mzdových nákladů, musí být při případné kontrole schopen předložit např. výpis ze mzdového účetnictví.

Musí žadatel bance prokázat svoji bonitu?

Ano, žadatel předloží ekonomické informace o svém podnikání – finanční výkazy, případně ekonomickou predikci (dle konkrétních požadavků banky).

Musí být úvěr zajištěn?

Ano, úvěr bude zajištěn blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele).
K  jednotlivým úvěrům bude přistupováno vždy individuálně.

Může žádat jakýkoliv podnikatel?

Ne, program není určen pro velké podnikatele, tj. ti, kteří sami, nebo ve spojení s ostatními podnikateli přesáhnout v součtu 250 zaměstnanců, případně převýší tržby a aktiva nad stanovenou mez. V případě, že hrozí, že jste například velkým řetězcem restaurací, či hotelů, doporučujeme tuto skutečnost diskutovat dopředu s obchodním místem ČMZRB.

Jaký dokument je třeba na prokázání vzniklé újmy v případě pozastavení obchodování s rizikovou zemí (na ty části, na které se nevztahují výjimky)

U obchodních či výrobních podniků bude nutné doložit informaci (dopis apod.) o odstoupení od smlouvy, odmítnutí plnění, zpoždění plnění apod. z obchodního kontraktu, objednávky, popřípadě jiné potvrzení od smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu. Účelem financování jsou pak např. pohledávky, nebo mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů v cestovním ruchu – rušení na základě již uzavřené smlouvy, či objednávky.

Je nutné předložit relevantní dokument se soupisem zájezdů, které měl žadatel pořádat buď do rizikových zemí, nebo zájezdů v době od zákazu cestování, které měl nasmlouvané před vydáním těchto opatření. Účelem financování jsou pak např. mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se značně snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů, kdy nejsou uzavřené žádné objednávky, ale pravidelně se očekává v období stálý přísun klientů, kteří aktuálně odmítnou přijet, ale nevznikla žádná objednávka či smlouva (vzniká až při samotném příjezdu). Případně, kdy se očekávají určité tržby.

Hotely, penziony a další ubytovací zařízení, restaurace a jiná stravovací zařízení mohou žádat o zvýhodněný úvěr COVID ve výši vyčíslitelné újmy na základě opatření proti šíření koronaviru, kterou popíší v žádosti o zvýhodněný úvěr a přiloží potřebné doklady dokládající např. výši průměrných denních tržeb, průměrné počty ubytovaných hostů, očekávaný počet klientů k ubytování na základě uzavřených cestovních smluv apod. Jednotlivým podnikatelů nebudou financovány jejich ušlé tržby, ale pouze provozní náklady, které však musí odpovídat adekvátním platbám za podobné období v minulosti. Žadateli tedy nejsou financovány (kompenzovány) přímo ušlé tržby

Je možno financovat z úvěru plné, nebo částečné splacení (i ve formě pravidelných splátek jistiny a úroku) dříve poskytnutý úvěr, leasing, hypotéku, apod.?

Z úvěru nelze financovat plné, ale ani i částečné splátky úvěru, leasingů či jiných bankovních závazků, či závazků za společníky, apod. Úvěr musí pokrýt standardní provozní náklady mimo tyto splátky.  Doporučuje se s těmito věřiteli dohodnout na odkladech jejich splátek, aby bylo možné zabezpečit chod podniku žadatele.

Je možné financovat výpadek příjmů vzniklých z vratek klientů cestovních kanceláří, či hotelů v případě žádosti o zrušení smlouvy?

Pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušeném či odloženém plnění z obchodních kontaktů, vypovězených, či odložených objednávek či zaslaného storna, přiloží žadatel tento dokument k žádosti.

Je možné financovat ostatní provozní náklady v cestovním ruchu, a to v případě naúčtování storna ze strany hotelu v České republice či zahraničí z důvodu zrušení smlouvy ze strany jejich klienta?

Ano, pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušených, či posunutých kontaktech, vypovězených, odložených objednávek či zaslaného storna, předloží žadatel tento dokument.

Jaký dokument je vyžadován na prokázání potenciální újmy, kdy podnikateli není umožněno nabízet své výrobky na konkrétním trhu (např. výstavy, farmářské trhy, apod.) a nelze tento trh nahradit jiným kontraktem
v krátké či střední době?

Pokud je farmář (obchodník, subdodavatel, apod.) schopen doložit, že již měl výdaje na zrušené trhy/ výstavy, které se měly konat v době nouzového stavu, tak předloží tyto doklady (email, dopis, apod.). V ostatních případech vyspecifikuje ty aktivity, které standardně vykonával v minulých letech a vyčíslí v žádosti přibližné příjmy, které budou představovat finanční újmu, a oproti této částce bude požadována částka úvěru.

Je možné financovat úvěrem mzdy zaměstnanců?

Ano, jedná se o způsobilý výdaj. Žadatel vyplatí převodem, či hotovostně mzdy. V případě výplaty v hotovosti je nutné mít k dispozici výdajový doklad, či jiný účetní doklad pro případnou pozdější kontrolu.

Je možné využít zvýhodněný úvěr COVID na pokrytí výdajů za nakoupení zásob pro nasmlouvanou zakázku, která byla zrušena z důvodu zavádění opatření proti koronaviru?

Ano, jedná se o způsobilý výdaj. Je nutné přiložit k žádosti výdajový doklad, či jiný účetní doklad pro případnou pozdější kontrolu.

Lze financovat nákup strojů?

Ne, program lze použít pouze na provozní financování, nikoliv na investice.

Pozn. LeV 5.4.2020
Covid 1 neuspokojil ani třetinu žadatelů.
Stát otevřel žádosti pro Covid 2, žádalo se o 5 miliard. Za pár hodin bylo po všem, protože poptávka v rámci žádostí je mnohonásobně vyšší. Tahle sranda nás bude stát fakt hodně…

 

DALŠÍ OPATŘENÍ

​​Odklad podání Daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2019 do 1.7.2020

Ministerstvo financí deklaruje prodloužení lhůty na podání DP z 1.4.2020 a tedy i zaplacení daně do 1.7.2020 bez jakýchkoli sankcí a více nákladů.

Odklad splátek až na tři až šest měsíců u stávajících úvěrů

Díky vládnímu nařízení všechny banky umožní odklad splátek až 6 měsíců. Jsou banky, které umožní splácet formou úroku až jeden rok (například Hypotečné banka/ČSOB). Cíleno bude na klienty spotřebitele (hypotéky a spotřebitelské úvěry na RČ), ale i drobné podnikatele FOP (úvěry na IČ).

Ošetřovné OSVČ

Spuštěn portál pro podávání žádostí na ošetřovné v případě, že se jako OSVČ staráte o dítě do 13ti let, které má přerušeno výuku z důvodu vládních opatření.

Výše dotace: 424 Kč/den – podmínka: dítě do 13 let v den 1. možnosti zaslání žádosti (tj. 1.4.)

Formulář – žádost o dotaci

Postup pro podání žádostí:

 1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
 2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20“. 

V případě potřeby při vyplňování žádosti jsou žadatelům na základě jejich žádosti k dispozici obecní živnostenské úřady.

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJE MPO VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL s el. podpisem).

Kompletní informace včetně dotazníku najdete také na tomto odkazu na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

25.000,- od státu plošně

 • Jednorázová podpora 25 000 Kč pro všechny OSVČ, které k datu 11. března 2020 včetně podnikaly.
 • Nesleduje se meziroční propad tržeb.
 • Podpora i pro podnikající studenty.
 • Podporu nedostanou OSVČ registrované na úřadu práce, nebo pobírající dávky v hmotné nouzi.
   

(LeV)

Pro více informací mě můžete kontaktovat.

 

 

Každý máte jiný příběh a já jsem tu profesně i lidsky pro všechny, kdo moji pomoc potřebujete. Posledních 11 let se specializuji na financování nemovitostí, hypotéky, úvěry. Zajistím finance na koupi nemovitosti i bez dokládání příjmů nebo pokud jste čerstvě po insolvenci. Za moje služby nic neplatíte.
Komentáře